کارشناس فروش میدانی

Job description


.ماموریت کارشناس فروش: مدیریت تیم، استخدام پروموترهای فروش، تعیین نقاط فعالیت آن ها، آموزش و تعریف برنامه برای رسیدن به اهداف تیم است


:مسئولیت ها

بررسی عملکرد و نظارت بر فعالیت تیم

پیگیری دقیق اهداف تعیین شده

جذب، هماهنگی، آموزش و سرپرستی تیمِ پروموتر ها (جذب رانندگان جدید در اسنپ بر عهده پروموترها بوده و محل فعالیت تیم فروش در سطح شهر و به صورت میدانی می باشد)

Requirements

(Excel, Word, Power Point) آشنایی با نرم افزار های آفیس

آشنایی با اصول بازاریابی و توانایی سرپرستی تیم فروش

انعطاف پذیری زمانی در کار

دارای روابط عمومی بالا